Graafisen suunnittelun ja sisällöntuotannon tilausehdot

Työtilausten osapuolet

Nämä tilaus- ja toimitusehdot selventävät toimeksiantajan (Asiakas) ja toimittajan (Laurentium Oy) välisiä vastuista, velvollisuuksia ja oikeuksia liittyen graafisen tai mainosalan tilauksiin. Kotisivujen toimittamiseen sovelletaan aina erikseen kirjallisesti sovittuja sopimusehtoja.

Työn tilaaminen

Tekemällä suunnittelu- tai muun vastaavan tilauksen puhelimitse tai sähköpostilla, asiakas sitoutuu näihin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Toimitusaika

Toimitusaika sovitaan tapauskohtaisesti toimittajan sen hetkisen työtilanteen mukaan. Toimitusaika on aina toimitajan tekemä mahdollisimman realistinen arvio aikataulusta ja tilatun työn toimittamisesta. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan toimeksiantajalle mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä. Toimittajalla on tarvittaessa oikeus käyttää alihankkijaa tilattujen tehtävien suorittamisessa.

Graafisen työn toimittaminen

Logosuunnittelun ja markkinointimateriaalien lopulliset versiot ja eri tiedostomuodot toimitetaan toimeksiantajalle sähköpostitse sen jälkeen kun tilaustyö on kokonaisuudessaan maksettu, jos ei ole asiasta erikseen muuta sovittu.

Asiakas ei saa ilman tekijän suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin toimeksiantajalle esitettyjä luonnoksia. Luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille.

Toimittajalla on oikeus kieltäytyä toimittamasta tilattuja töitä, ja purkaa tilaus ja/tai tehdyt sopimukset, jos käytettävässä aineistossa ilmenee lainvastaista tai muutoin epäilyttävää sisältöä.

Käyttö- ja omistusoikeudet

Täyden korvauksen saatuaan tekijä luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden logon ja/tai materiaalien käyttöön sovitulla tavalla.

Kaikki logojen alkuperäiskappaleet, mukaan lukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat toimittajan omaisuutta. Tekijänoikeus logoihin ja kaikkiin logoon liittyviin suunnitelmiin kuuluu tekijälle. Logojen tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen.

Palkkio käyttöoikeuden luovutuksesta

Asiakkaan on maksettava palkkio toimittajalle sovitun aikataulun mukaisesti tai jos aikataulusta ei ole erikseen sovittu viimeistään, kun työ luovutetaan toimeksiantajalle. Yleinen käytäntö on, että graafisesta suunnittelusta laskutetaan 50 % ennen työn aloittamista ja loput 50 % ennen valmiin työn luovuttamista. Maksuehto on 14 pv netto. Toimittajan laskutusjärjestelmästä lähtevissä maksumuistutuksissa on viivästykorko sekä mahdolliset muistutus- ja perintäkulut. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä kirjallisesti ennen laskun eräpäivää.

Logo- tai materiaalisuunnittelun keskeyttäminen

Jos toimeksiantaja keskeyttää logo- tai markkinointimateriaalien suunnittelun tekijästä riippumattomasta syystä ennen kuin työ on valmistunut, on toimittajalla oikeus laskuttaa suunnittelupalkkio kokonaisuudessan, vaikka suunnittelutyö olisi muuttunut tarpeettomaksi. Toimeksiantaja on velvollinen maksamaan tilauksen ja siitä mahdollisesti aiheutuneet muut kulut.

Pidätys- ja panttioikeus

Asiakkaan laiminlyödessä kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa, tekijä voi pidättyä luovuttamasta suunnitelmia tai muuta hallussaan olevaa asiakkaan aineistoja ennen kuin koko kauppahinta on maksettu.

Referenssioikeus

Toimittaja pidättää oikeuden esitellä logosuunnittelua tai sen luonnoksia työnäytteinään esimerkiksi portfolioissaan tai sähköisissä työnäytekansioissaan. Toimittaja saa vapaasti käyttää suunniteltuja materiaaleja mm. näyttelymateriaalina, kilpailuissa ja työnäytteinään, ja esitellä niitä mm. kotisivuillaan. Sisällöntuotannon osalta toimittaja voi vapaasti mainita portfoliossaan Asiakkaan logon ja kuvauksen yhteistyöstä.

Tilaus- ja toimitusehtojen voimassaolo

Suunnittelutyön tilaaminen katsotaan tilausehtojen hyväksymiseksi. Mikäli jompikumpi sopijapuoli jättää sopimusehdot olennaisesti täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista sopijapuolta loukkaavaksi, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa ja peruuttaa tehty työtilaus ilman maksu- / korvausvelvoitteita.

Vastuut ja vahingonkorvaus

Toimittajalla ei ole mitään välillisiä vahingonkorvausvastuita (kuten esim. menetetty liikevaihto-, -voitto tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyvät vahingot). Osapuolet eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä tai siihen rinnastettavasta syystä aiheutuneista vahingoista.

Mikäli jompikumpi osapuoli jättää sopimusehdot olennaisesti täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista sopijapuolta loukkaavaksi, on loukatulla sopijapuolella oikeus kirjallisesti purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Osapuolet eivät saa oikeudettomasti käyttää eivätkä ilmaista tietoonsa saamiaan toisen sopijapuolen liike- tai ammattisalaisuuksia.

Erimielisyydet

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin ja niihin liittyviin työtilauksiin liittyvät erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan neuvotteluissa, mutta  mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Tampereen käräjäoikeudessa.

Laurentium Oy sijaitsee Tampereella, Pirkanmaalla, mutta nykyaikaisten työvälineiden ansiosta palvelemme yrityksiä ja yhdistyksiä ympäri Suomen.